พิมพ์

ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการเสมือนจริงอัตโนมัติ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการเสมือนจริงอัตโนมัติ