เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อชุดปฏิบัติการ ครัวร้อนครัวเย็น วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น