ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิชาช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับครัวเรือนวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

           จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิชาช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับครัวเรือน

ครุภัณฑ์วิชาช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับครัวเรือน