ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบกระบะเหล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ