ลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์

งานพัสดุ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อน ครัวเย็น วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อน ครัวเย็น

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อน ครัวเย็น