ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบกระบะเหล็ก 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก