คำพ่อสอน เศรษฐกิจพอเพียง

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย