แผนการเรียน ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ภาคสมทบ) สำหรับผู้ยื่นวุฒิ จบ.6 หรือเทียบเท่า

 


 แผนการเรียน ปวส. สาขางานยานยนต์  (ภาคสมทบ)  สำหรับผู้ยื่นวุฒิจบ ปวช. ด้านช่างยนต์