แผนการเรียน ปวส. สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ) สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า


แผนการเรียน ปวส. สาขางานการบัญชี (ภาคสมทบ) สำหรับผู้จบ ปวช. ด้านบัญชี

 

แผนการเรียน ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ) สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า


 

แผนการเรียน ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ) สำหรับผู้จบ ปวช ด้านไฟฟ้า

แผนการเรียนสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ภาคสมทบ สำหรับการยื่นวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

แผนการเรียนสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  ภาคสมทบ ผู้จบ ปวช. ด้านคอมพิวเตอร์

แผนการเรียน ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ภาคสมทบ) สำหรับผู้ยื่นวุฒิ จบ.6 หรือเทียบเท่า

 


 แผนการเรียน ปวส. สาขางานยานยนต์  (ภาคสมทบ)  สำหรับผู้ยื่นวุฒิจบ ปวช. ด้านช่างยนต์