แผนการเรียน ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ) สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า


 

แผนการเรียน ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ) สำหรับผู้จบ ปวช ด้านไฟฟ้า