แผนการเรียนสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ภาคสมทบ สำหรับการยื่นวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

แผนการเรียนสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  ภาคสมทบ ผู้จบ ปวช. ด้านคอมพิวเตอร์