ประกาศวิทยาลัย

เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย มีความประสงค์ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ คือ

   ลำดับ     ชื่อโครงการ  
 ๑. ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) *ดาวโหลดรายละเอียดคลิกที่นี่

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียด และส่งเอกสารข้อมูลการประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังกล่าว ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขติดต่อ ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๔๑