ประกาศวิทยาลัย

เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย มีความประสงค์ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จำนวน ๑ รายการ คือ

   ลำดับ     ชื่อโครงการ  
 ๑. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) *ดาวโหลดรายละเอียดคลิกที่นี่

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียด และส่งเอกสารข้อมูลการประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังกล่าว ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขติดต่อ ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๔๑