ประกาศวิทยาลัย

เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย มีความประสงค์ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จำนวน ๑ รายการ คือ

   ลำดับ     ชื่อโครงการ  
 ๑. ชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) *ดาวโหลดรายละเอียดคลิกที่นี่

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียด และส่งเอกสารข้อมูลการประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังกล่าว ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขติดต่อ ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๔๑