ร่างประชาพิจารณ์ เอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โปรดดาวโหลดรายละเอียดประกาศจากเอกสารแนบนี้