ประกาศวิทยาลัย เรื่องการประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โปรดดาวโหลดเอกสารการประกวดราคา ที่นี่คลิก

โปรดดาวโหลดเอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่นี่คลิก