ประกาศเรื่อง ประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ชุด

ดาวโหลดเอกสารแนบ 1

ดาวโหลดเอกสารแนบ 2