ประกาศเรื่องประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและผลิตแฟชั่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบล
บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ชุด

ดาวโหลดเอกสารแนบ 1

ดาวโหลดเอกสารแนบ 2