ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและผลิตแฟชั่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ดาวโหลดเอกสารแนบ 1

ดาวโหลดเอกสารแนบ 2