ชื่อเรื่อง          :  การประเมินโครงการสร้างเสริมทักษะวิชาชีพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ชื่อผู้ประเมิน  :   สมใจ รอดคง

ปีที่ประเมิน     :   ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ :  Download File https://drive.google.com/file/d/14kjeewb38fOzvfwfKZgLXB9Ai1laiwTU/view?usp=sharing