ชื่อเรื่อง         : การพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษา

                        สาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ชื่อผู้วิจัย      : สมใจ รอดคง

ปีที่วิจัย        : ปีการศึกษา 2562-2563 


บทคัดย่อ :  Download File https://drive.google.com/file/d/1Wne0Bt19-7jnk5aicirpRm2S9tV1IoXP/view?usp=sharing