ขอเชิญลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบเีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

http://bless.m-culture.go.th/king/index.php