ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เรื่อง ขอเลื่อนการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น
ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ได้มีการเลื่อนการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทางวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือขออนุญาตจากทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย (ศบค.) เพื่อเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ยังไม่คลี่คลาย ทางจังหวัดจึงมีประกาศ ฉบับที่ 35 ห้ามสถานศึกษาใช้สถานที่ในการเรียนการสอน หรือ ห้ามรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ทางวิทยาลัย จึงต้องเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ออกไป จนกว่าทางจังหวัดสุโขทัยจะอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้
จึงขอแจ้งให้ผู้เรียน ได้ทำความเข้าใจ และ ปฏิบัติตามมาตราการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด