ประกาศขยายเวลารับสมัครหลักสูตรระยะสั้น

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร 📣
ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สามารถนำหลักฐานเข้ามาสมัครได้ที่ งานทะเบียน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.