รายงานสถานะ การดำเนินงาน

รายงานงบประมาณ

งบดำเนินงาน

จำนวน 78,200.00

คงเหลือ 48,350.00

งบอุดหนุน

จำนวน 860,540.00

คงเหลือ 860,540.00

งบรายจ่ายอื่น

จำนวน 184,000.00

คงเหลือ 184,000.00

งบรายได้

จำนวน 1,000,000.00

คงเหลือ 1,000,000.00

โครงการ

จำนวน 4 โครงการ

ดำเนิน พ.001

จำนวน 3 โครงการ

ดำเนิน สัญญา/สั่งซื้อสั่งจ้าง

จำนวน 0 โครงการ

เสร็จสิ้น

จำนวน 1 โครงการ

งบประมาณคงเหลือ ทั้งหมด

98.59%

การใช้งานประมาณ ทั้งหมด

1.41%

แสดงสถิติข้อมูลงบประมาณ

สัดส่วนงบประมาณ

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินรายได้

งบประมาณ

งบดำเนินงาน

3.68%

งบอุดหนุน

40.54%

งบรายจ่ายอื่น

8.67%

งบเงินรายได้

47.11%