e-BP

รายงานข้อมูล

โครงการ

จำนวน 9 โครงการ

ดำเนินโครงการ พ.001

จำนวน 2 โครงการ

ดำเนินการสั่งซื้อ

จำนวน 0 โครงการ

ดำเนินการเบิกจ่าย

จำนวน 1 โครงการ

งบดำเนินงาน

จำนวน 359,700.00 บาท

คงเหลือ 303,650.00 บาท

งบอุดหนุน

จำนวน 860,540.00 บาท

คงเหลือ 860,540.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จำนวน 184,000.00 บาท

คงเหลือ 184,000.00 บาท

งบเงินรายได้

จำนวน 0.00 บาท

คงเหลือ 0.00 บาท

รายงานสถานะโครงการ

ข้อมูลโครงการ

ลำดับ

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ

งบประมาณ

เริ่มดำเนินโครงการ

สถานะ

1

62613013111945

โครงการจัดซื้อหนังสืออ่านเสริมสาขาบัญชี ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

นายชัยวัฒน์ คำเสน

26,000

2020-01-01

เสนอ พ.001

2

62613013111944

โครงงานวัสดุคอมพิวเตอร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายชัยวัฒน์ คำเสน

30,000

2019-12-01

เสนอโครงการ

3

62613011111943

โครงการซ้อมพัดลมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายชัยวัฒน์ คำเสน

12,000

2019-12-01

งานพัสดุ เสนอ พ.002

4

62613008111942

โครงการวัสดุฝึกประสบการณ์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

นายชัยวัฒน์ คำเสน

15,000

2020-01-01

งานวางแผนและงบประมาณ

5

62401206111941

โครงการจัดซื้อหนังสืออ่านเสริม ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562

น.ส.วราภรณ์ จันทอน

40,000

2020-01-01

รายงานผลการดำเนินงาน

6

62801204111940

โครงการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธีระกรณ์ แก้วคำ

60,000

2020-01-01

รายงานผลการดำเนินงาน

7

63801201111939

โครงการจัดซื้อวัสดุดำเนินการจัดทำผ้าม่าน ห้องเรียน IT4

นายธีระกรณ์ แก้วคำ

90,000

2020-11-02

เสนอโครงการ

8

62801228101938

โครงการวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นายธีระกรณ์ แก้วคำ

13,000

2019-11-01

ดำเนินการ เบิกจ่าย

9

6240122510191

โครงการปรับปรุงผ้าม่านสำนักงาน ฝ่ายวิชาการ

น.ส.วราภรณ์ จันทอน

90,000

2019-12-02

เสนอ พ.001