ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

  ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัย

   
     วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
   ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ตามงบประมาณปี 2537 ผูกพันปีงบประมาณ 2538, 2539 ซึ่งประกาศ ดังนี้
   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรขยายการอาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง
   เพื่อพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มตลาดแรงงานและท้องถิ่น
       
   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ.2534 
   กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้ง “วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย” เลขที่ 11 หมู่ 13 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยให้สถานศึกษา สังกัดส่วนกลาง

       วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 61 ไร่ โดยกระทรวงมหาดไทย  อนุมัติให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งคุยทอง” ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย 1.7 กิโลเมตร บนเส้นทางไปจังหวัดตาก ก่อสร้างติดถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 เบอร์โทรศัพท์ 055-613341 ใกล้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย เยื้องกับโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัย


   ทำเนียบผู้บริหาร

   1. นายอำนวยศักดิ์ พึ่งสุข       2537 - 2550
   2. นายไชยรัตน์ ประดิษฐ์พัฒนชาญ 2550 - 2553
   3. นายประจวบ เลือกหา 2553 - ปัจจุบัน


   บรรยากาศภายในวิทยาลัย

   
   

 

ผู้เข้าชมขณะนี้ : 2
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
ผู้เข้าชมเมื่อวาน :
24
ผู้เข้าชมเดือนนี้ :
576
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว :
703
ผู้เข้าชมปีนี้ :
8,658
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว :
18,621
 เริ่มนับเมื่อ 8/54  

 

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
ที่ตั้ง: 11 จรดวิถีถ่อง,
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055-613341 , 055-612941
Fax: 055-613341 , 055-612941
Email: sptcpoly1994@gmail.com